Algemene Verkoopsvoorwaarden

Product toegevoegd aan mandje.
Doorgaan met winkelen
Naar de kassa

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Offerte:

  Al onze offerten zijn 4 weken geldig en geschieden zonder verbintenis. Leveringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven.
   
 2. Taksen en belastingen:

  Alle taksen of belastingen van welke aard ook, die de verkochte materialen of hun vervoer belasten ,alsook de nieuwe die zouden ingesteld worden zijn ten laste van de koper.
   
 3. Leveringen:

  Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering bij de verkoper, zelfs indien de goederen franco worden verzonden dan nog reizen zij op risico van de klant. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan enkel worden ingeroepen bij bewezen zware fout van de verkoper. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van de verkoper of in de opdracht van de verkoper geschiedt. De koper is gehouden onmiddellijk na aankomst van de goederen, de nodige hulp en materialen ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Wachttijden zullen per afzonderlijke factuur in rekening gebracht worden. Indien de levering overeengekomen is franco op werk of magazijn van de koper, is de verkoper slechts verplicht op deze plaatsen te leveren voor zover deze op een normale wijze bereikbaar zijn door de gebezigde vervoermiddelen met volle ladingen. Indien dit niet mogelijk is, dan is het de verkoper toegestaan, de lossing te doen, zo dicht mogelijk bij het werk of magazijn naast het vervoermiddel. De koper verbindt zich er toe enkel veilige en goed bereikbare losplaatsen aan te wijzen. Alle schade die voortvloeit uit niet naleving van deze verplichting, is ten laste van de koper. De goederen dienen bij lossing ter plaatse gecontroleerd te worden door de koper op eventuele schade en volledigheid. Betwisting nadien word niet aanvaard. De geleverde goederen blijven evenwel eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten, zelfs indien zij werden geļncorporeerd of gewijzigd.
   
 4. Betalingen:

  Al onze facturen zijn betaalbaar te Zarren, uiterlijk binnen de 30 dagen, tenzij anders op de factuur vermeld. Er wordt nooit korting voor contant toegestaan tenzij anders beschreven op de factuur. De BTW valt steeds ten laste van de koper. Bij niet betaling op de vervaldag begint onmiddellijk een interest te lopen van 8.5 % per jaar zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Onverminderd wat voorafgaat zal bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en dit zonder enige ingebrekestelling, bovendien een schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro. Daarnaast worden eveneens alle overige facturen opeisbaar, zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn. Daarenboven vallen alle inningskosten ten laste van de in gebreke blijvende partij.
   
 5. Bezwaarindiening:

  Iedere gegronde bezwaarindiening wordt slechts in aanmerking genomen indien zij gedaan is per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van de goederen. De facturen van de verkoper zijn betaalbaar contant te Zarren. De BTW valt steeds ten laste van de koper.
   
 6. Geschillen:

  Wij menen dat, mits wederzijdse goede wil, alle geschillen in der minne kunnen geregeld worden. Bij gebreke aan een minnelijke regeling, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Oostende, bevoegd. Het Belgische recht is toepasselijk op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals op alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
   
 7. B2C:

  In geval van wanprestatie in hoofde van onze firma ten overstaan van een particuliere klant, is er een vergoeding verschuldigd aan de klant. Bestaat de wanprestaties in een laattijdige terugbetaling van een som, dan is een intrest verschuldigd van 8.5 % vanaf de dag waarop de terugbetaling diende te geschieden. Bestaat de wanprestatie in een andere tekortkoming dan heeft de verkoper de plicht uit te voeren in natura (bv. Levering van nieuwe materialen). Bij onmogelijkheid uit te voeren in natura, is de verkoper gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 12 % van het openstaand factuurbedrag.
   
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk. Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval van de levering van goederen, kan de klant slechts de vervanging eisen, tenzij wij opteren voor het herstel, of voor het toestaan van een prijsvermindering of het betalen van een schadevergoeding. De te vervangen/herstellen goederen moeten teruggezonden worden binnen de twintig dagen na ontvangst van de goederen. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, personeelskosten, productverlies of schade aan derden. Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.
   
 9. De factuurvoorwaarden van de professionele klant worden automatisch uitgesloten.
   
 10. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, ontwerpen,… & stalen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elke eventueel misbruik en de verkoper behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden terug gegeven.
   
 11. Bij omstandigheden van overmacht worden onze verbintenissen van rechtswege opgeschort indien de overmacht tijdelijk is en minder dan drie maand bedraagt. Wanneer de omstandigheden van overmacht langer duren dan drie maand of definitief zijn, worden wij van rechtswege bevrijd van onze verbintenissen. Als overmacht worden o.m. beschouwd oorlog, werkstakingen, lock-outs, extreme weersomstandigheden, fabrieksbrand, vertraging in de leveringen of faillissement van onze leveranciers, enz…
   
 12. Annuleringen en ontbinding. Wanneer een bestelling door een klant geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt, om welke reden dan ook, of wanneer de overeenkomst ten zijne laste ontbonden verklaard wordt, gerechtelijk of buitengerechtelijk zal de klant in elk geval 3/4 van de verkoopprijs als onverminderbare en forfaitaire overeengekomen schadevergoeding aan ons verschuldigd zijn, onverminderd ons recht onze reėle schade te bewijzen en te vorderen. De forfaitaire schadevergoeding wordt verminderd tot 1/3 van de verkoopprijs indien de geannuleerde bestelling nog geen begin van uitvoering heeft gekend.